Regulamin świadczenia usług przez PROMYSKAT 

 1. Postanowienia Ogólne

1.1. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług przez SKAT Transport P.S.A. (dawniej „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k.)  z siedzibą w Gdańsku w zakresie określonym w pkt. 3.1, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. W zakresie w jakim usługi wskazane w pkt. 1.1 świadczone są drogą elektroniczną, np. za pomocą Portalu PROMYSKAT, niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

1.3. Użytkownik korzystający z Portalu PROMYSKAT, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi, w tym dokonanie rezerwacji za pomocą e-maila, komunikatora internetowego (np. TRANS, GADU-GADU) lub przekazu telekomunikacyjnego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego (np. sms) jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z  1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

 1. Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

2.1. PROMYSKAT – marka handlowa prowadzona przez SKAT Transport P.S.A. (dawniej „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k.) z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ulicy Juliusza Słowackiego 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.  Gdańska VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001021899, o numerze NIP 585 13 56 886.

2.2. Portal – stworzona przez „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronie internetowej www.promyskat.pl podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez PROMYSKAT - lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu a także realizację operacji handlowych przez Internet, a w szczególności dokonywania zakupu Usług.

2.3. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług przez PROMYSKAT .

2.4.
a) Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu PROMYSKAT, przy czym umowę określoną w pkt. 2.14 zawrzeć może wyłącznie osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także umocowana do działania w  imieniu podmiotu dokonującego rezerwacji to jest Klienta, którym może być sam Użytkownik.

 1. b) Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w imieniu której Użytkownik zawiera umowę określoną w pkt. 2.14 z  obowiązkiem zapłaty na rzecz PROMYSKAT. O ile niniejszy Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej wszelkie zasady i warunki odnoszone w treści Regulaminu do Użytkownika, w  tym jego prawa i obowiązki mają odpowiednie zastosowanie do Klienta.

2.5. Operator – oznacza armatora, przewoźnika promowego, operatora linii promowej lub kolejowej, zarządcę lub operatora dróg, mostów lub tuneli, a także ich agentów lub pośredników, przy czym ww. pojęcia mogą być używane wymiennie – z którymi PROMYSKAT zawierają umowę w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z Usługi.

2.6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

2.7. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zmianami).

2.8. Wycena – wstępne wyliczenie opłaty dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem na podstawie danych podanych przez Użytkownika, niezbędnych w ocenie PROMYSKAT do wyliczenia opłaty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ostateczna cena za Zamówienie Bookingu/Rezerwacji może różnić się od Wyceny, w szczególności ze względu na: zmianę kursu waluty obcej wg której wyliczono opłatę, zmianę cenników, BAF lub innych opłat dodatkowych naliczanych przez operatora, w okresie od dokonania Wyceny do momentu faktycznego skorzystania z Usługi.

2.9. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do informowania o usługach lub wizerunku PROMYSKAT, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z  określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego, pożądanego przez PROMYSKAT.

2.10. Spedytor promowy/ konsultant – pracownik SKAT Transport P.S.A. (dawniej „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k.)  upoważniony do przygotowywania ofert na usługi oferowane przez PORTAL, zawierania umów, udzielania informacji na temat Usług świadczonych przez PROMYSKAT.

2.11. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

2.12. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

2.13. Usługi – usługi świadczone przez PROMYSKAT, w tym drogą elektroniczną, o których mowa w pkt 3.1.

2.14. Zamówienie Bookingu/Rezerwacji – umowa zawierana każdorazowo dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd drogą, mostem, tunelem lub pociągiem pomiędzy PROMYSKAT a Użytkownikiem i Klientem.

2.15. Aktualizacja danych Użytkownika – w Portalu Użytkownik samodzielnie może zmienić dane kontaktowe jak np. nr telefonu, adres e-email. Wszelkie zmiany danych rejestrowych Klienta (np. adres do korespondencji lub NIP) możliwe są wyłącznie do dokonania przez Spedytora promowego / Konsultanta na podstawie informacji podanych przez Użytkownika i  zweryfikowanych w ogólnodostępnych bazach danych.

2.16. Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz przechowywania i ochrony informacji.

2.17. Oferta – indywidualna oferta rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem sporządzona przez spedytorów PROMYSKAT / Konsultantów i skierowana do Użytkownika i Klienta, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika i przeprowadzonej na ich podstawie Wyceny.

2.18. Ogólne Warunki – ogólne warunki świadczenia usług przez Operatorów, z którymi przed Zamówieniem Bookingu/Rezerwacji winien zapoznać się Użytkownik. Ogólne Warunki dostępne są na stronie internetowej właściwego Operatora.

2.19. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w pamięci przeglądarki internetowej).

2.20. Status bookingu/zamówienia lub status wyceny – informacja na temat etapu na którym w danym momencie znajduje się zamówienie lub wycena

2.21. System Rezerwacji – aplikacja, zaprojektowana przez PROMYSKAT zamieszczona na Portalu umożliwiająca Użytkownikowi i Klientowi zawarcie umowy Zamówienia Bookingu/Rezerwacji lub Wyceny.

2.22 Chat - aplikacja opisana w pkt. 5 dostarczana portalowi PROMYSKAT przez podmiot zewnętrzny działający pod marką handlową „czater.pl”, służąca do komunikacja z  Użytkownikami Portalu

 2.23. Użytkownik Zalogowany – użytkownik aplikacji, który podczas eksploatacji witryny korzysta z indywidualnego konta założonego samodzielnie lub przez Konsultanta w Portalu PROMYSKAT

 

 1. Usługi

3.1. Na podstawie niniejszego Regulaminu PROMYSKAT świadczy Użytkownikowi, w tym drogą elektroniczną w ramach Portalu, Usługi umożliwiające zawarcie umowy Zamówienia Bookingu/Rezerwacji tj. rezerwację przeprawy promowej lub transportu kolejowego, przejazdu drogą, mostem lub tunelem oraz zapoznanie się z ofertą i działalnością PROMYSKAT, w tym celu udostępnia:

1) informacje związane z zakresem oferowanych połączeń promowych, obsługiwanych połączeń kolejowych, mostów i tuneli  lub z inną działalnością PROMYSKAT,

2) aplikację „System Rezerwacji” umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą usług świadczonych przez PROMYSKAT, sporządzoną na podstawie informacji podanych przez Użytkownika oraz złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie Umowy „Zamówienia bookingu” w oparciu o sporządzoną Ofertę. Za pośrednictwem aplikacji „System Rezerwacji” Użytkownik może zawrzeć „Zamówienia bookingu” uwzględniając niniejszy Regulamin oraz Ogólne Warunki,

3) aplikację „Chat” umożliwiającą przekazanie przez Użytkownika do PROMYSKAT zapytania, lub przekazanie informacji.

3.2. Każdy ładunek niebezpieczny (ADR lub ujęty w przepisach transportu drogą morską IMDG) powinien być sprawdzony przez Operatora pod kątem możliwości jego transportu. W  przypadku przeprawy promowej Użytkownik powinien w tym celu przesłać kompletne dokumenty DGN (Dangerous Good Note), które weryfikowane są przez Operatora. W  przypadku transportu kolejowego albo przejazdu mostem, tunelem lub drogą Użytkownik powinien w tym celu przesłać w szczególności numer UN, klasę ADR, dane odnośnie ładunku w tym określenie jego rodzaju, wagi, masy i ilości opakowań. Na podstawie innych deklaracji może dojść do weryfikacji, ale Operator ma też prawo jej odmówić tak jak i przyjęcia pojazdu na prom lub pociąg albo dopuszczenia do przejazdu mostem, tunelem lub drogą. Pojazd przewożący ładunki niebezpieczne musi być oznakowany odpowiednimi symbolami IMDG i ADR.
SKAT TRANSPORT Sp. z o.o. Sp. k. nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte (akceptacja / odmowa) przez Operatora. Od każdej decyzji Operatora, Użytkownik na prawo odwołać się do Operatora.

3.3. Użytkownik przed Zamówieniem Bookingu winien zapoznać się z wszelkimi warunkami, w tym Ogólnymi Warunkami w rozumieniu pkt. 2.18., stosowanymi przez Operatora przy realizacji zamówionej usługi, w szczególności w zakresie Dopuszczalnej Masy Całkowitej pojazdu, dopuszczalnego nacisku na osie, wysokości i szerokości pojazdu oraz przewozu zwierząt, odpadów lub ładunków niebezpiecznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Operator ma prawo odmówić wykonania usługi w przewidzianych przez siebie wypadkach, w  szczególności w przypadku gdy dane wskazane przez Użytkownika w Zamówieniu Bookingu są niepełne, niedokładne lub nieprawdziwe, gdy prowadzący pojazd narusza w  jakikolwiek sposób postanowienia Ogólnych Warunków lub innych zasad Operatora, względnie narusza przepisy powszechnie obowiązujące. Odmowa wykonania usługi przez Operatora nie uprawnia Użytkownika do żadnych z tego tytułu roszczeń wobec PROMYSKAT, chyba że odmowa nastąpiła wyłącznie z przyczyn leżących po stronie PROMYSKAT.

 1. Aplikacja „System Rezerwacji”

4.1. Aplikacja „System Rezerwacji” umożliwia Użytkownikowi:

1) dokonanie Wyceny po wprowadzeniu lub wyborze niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji usługi przeprawy promowej, przejazdu mostem tunelem lub pociągiem,

2) dokonanie Zamówienia Bookingu po wprowadzeniu lub wyborze niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji przeprawy promowej, przejazdu mostem tunelem lub pociągiem,

3) dostęp do archiwum Zamówień bookingu zrealizowanych przez System Rezerwacji.

4.2. Użytkownik może rozpocząć oraz zakończyć korzystanie z Systemu Rezerwacji w każdej chwili.

4.3. Użytkownik loguje do Systemu Rezerwacji się za pomocą unikalnego loginu i hasła.

4.4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Systemu Rezerwacji przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4.5. Zamówienie Bookingu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w Ogólnych Warunkach oraz akceptacją i  potwierdzeniem zrozumienia niniejszego Regulaminu.

4.6. Po sporządzeniu „Wyceny” Użytkownik ma możliwość dokonania „Zamówienia Bookingu/Rezerwacji”. W przypadku dokonania „Zamówienia Bookingu/Rezerwacji” użytkownik ma możliwość dokonywania zmian w formularzu zamówienia za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, chyba że Ogólne Warunki Operatora uniemożliwiają dokonanie takiej zmiany.

4.7. Wszystkie operacje i dyspozycje zlecone w ramach aplikacji „System Rezerwacji” przy prawidłowym podaniu przez Użytkownika informacji wymaganych przez PROMYSKAT, uważa się za zlecone przez Użytkownika. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności w  przypadku korzystania z Usługi za pomocą w/w danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. PROMYSKAT zwraca uwagę na konieczność zachowania przez Użytkowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności nie ujawnianie informacji potrzebnych do dostępu do Systemu Rezerwacji oraz nie udostępnianie hasła i loginu, o których mowa w niniejszym Regulaminie .

4.8. W przypadku utraty loginu lub/i hasła o którym mowa w ustępie 2.23 niniejszego Regulaminu Użytkownik utraci dostęp do Systemu Rezerwacji za pośrednictwem Portalu. Użytkownik posiadający aktywne konto do którego utracił hasło ma możliwość jego przypomnienia korzystając z funkcji przypomnienia hasła – dostępnego w oknie logowania.

 1. Aplikacja „Chat”

5.1. Aplikacja „Chat” umożliwia Użytkownikowi kontakt w czasie rzeczywistym ze Spedytorem  Promowym/ Konsultantem za pośrednictwem Portalu.

5.2. Rozpoczęcie rozmowy przez chat oznacza, że Użytkownik zgadza się na utrwalanie przekazywanej informacji poprzez Spedytora Promowego/ Konsultanta w celu realizacji Usługi lub przedstawieniu Oferty. Spedytor Promowy/Konsultant w celu weryfikacji może prosić niezarejestrowanego użytkownika o przesłanie informacji w inny sposób.

 

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

6.1.  Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez PROMYSKAT z  Użytkownikiem lub Klientem umów o świadczenie Usług zawieranych w dowolnej formie, w szczególności za pomocą e-maila, sms lub komunikatora internetowego (np. TRANS, GADU-GADU). Zamówienie Bookingu/Rezerwacji, w szczególności od momentu podania numeru rezerwacji/bookingu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

6.2.  Użytkownik lub Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług lub odstąpić od Zamówienia Bookingu/Rezerwacji. Skutki prawne takiego działania określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Ogólne Warunki Operatora i zapisy niniejszego Regulaminu właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne. W szczególności Użytkownik lub Klient bierze pod uwagę, iż brak odpowiednio wcześniejszej informacji o woli rezygnacji ze skorzystania z Usługi może wiązać się naliczeniem opłaty w  wysokości jak za skorzystanie z Usługi lub opłaty dodatkowej (np. opłata no-show).

6.3. Zapisy pkt. 7.4 do 7.7. stosuje się odpowiednio.

 

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną przy użyciu strony www.promyskat.pl

7.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez PROMYSKAT z  Użytkownikiem lub Klientem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.promyskat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

7.2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług lub odstąpić od Zamówienia Bookingu/Rezerwacji. Skutki prawne takiego działania określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Ogólne Warunki Operatora i zapisy niniejszego Regulaminu właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne. W szczególności Użytkownik bierze pod uwagę, iż brak odpowiednio wcześniejszej informacji o woli rezygnacji ze skorzystania z Usługi może wiązać się naliczeniem opłaty w wysokości jak za skorzystanie z Usługi lub opłaty dodatkowej (np. opłata no-show).

7.3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony Portalu PROMYSKAT, w ramach których udostępniana jest Usługa.

7.4. Umowa „Zamówienie Bookingu/Rezerwacji” ulega rozwiązaniu w terminie zgodnym z  procedurami anulacji poszczególnych Operatorów  zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami dostępnymi na stronach internetowych Operatorów. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.promyskat.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

7.5 Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, w szczególności z Usług. Tekst Regulaminu może być wydrukowany oraz zachowany przez Użytkownika.

7.6 PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji Zamówienia Bookingu przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

7.7 W przypadkach gdy Klient nie ma przyznanego odroczonego terminu płatności, po złożeniu Zamówienia Bookingu/Rezerwacji Użytkownik otrzymuje fakturę pro forma  przesłaną przez PROMYSKAT na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w dowolnej formie, w tym podczas wypełniania formularza aplikacji lub adresu podanego w profilu Użytkownika. Użytkownik i Klient przyjmują do wiadomości, iż brak zapłaty kwoty wskazanej w fakturze pro forma uprawnia PROMYSKAT do odwołania rezerwacji lub innego wstrzymania realizacji Usługi, w takim przypadku zapis pkt. 7.2. in fine stosuje się odpowiednio.

 

 1. Polityka Prywatności

8.1. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności. pod adresem: Polityka Prywatności. Współadministratorem danych osobowych na podstawie umowy ze spółką  SKAT Transport P.S.A. (dawniej „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k.)  jest spółka SKAT Truck Sp. z o.o., nr KRS: 0000202203, ul. Juliusza Słowackiego 199, 80 – 298 Gdańsk.

8.2. Użytkownik korzystając z Portalu PROMYSKAT może lecz nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od  SKAT Transport P.S.A. (dawniej „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k.)  lub ww współadmistratora drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oferowanych przez „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k. lub współadministratora.

8.3. Użytkownik korzystając z Portalu PROMYSKAT może lecz nie musi wyrazić zgodę na kontakt przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na potrzeby marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez SKAT Transport P.S.A. (dawniej „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k.)  lub ww współadmistratora, wykonywanego, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 1. Odpowiedzialność

9.1. Użytkownik nie może korzystać z Usług anonimowo, gdyż właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, PROMYSKAT ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w  zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. PROMYSKAT powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

9.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez PROMYSKAT wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, PROMYSKAT może uniemożliwić dostęp do tych danych. PROMYSKAT nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych PROMYSKAT zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, PROMYSKAT ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

9.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

9.4. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od PROMYSKAT. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od PROMYSKAT, PROMYSKAT ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej.

9.5. PROMYSKAT udostępnia na stronach Portalu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Portalu. PROMYSKAT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z  PORTALEM, czyni to na własną odpowiedzialność.

9.6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, PROMYSKAT nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w  operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

9.7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub PROMYSKAT, PROMYSKAT ma prawo zablokować dostęp do Portalu na czas określony przez PROMYSKAT. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej.

9.8. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.9. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności:

 1. a) za przestój promu lub pociągu, zamknięcie mostu, tunelu lub drogi;
 2. b) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej lub w wyniku wojny, buntów, zamieszek społecznych itp.;
 3. c) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika powstałe w wyniku strajków pracowników Operatorów, PROMYSKAT oraz pracowników firm portowych a także lokautów lub innych blokad dostępu i dojazdu do portu, w tym demonstracji lub protestów społecznych;
 4. d) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika spowodowane zarządzeniami lub działaniami władzy publicznej;
 5. e) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika spowodowane niedostępnością siły roboczej lub innych usług niezbędnych dla funkcjonowania Operatora, PROMYSKAT lub jego kontrahentów oraz pracowników firm portowych i promowych;
 6. f) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika powstałe na skutek awarii sieci elektrycznej na promie lub w pociągu, nieudostępnienia takiej sieci przez Operatora, pożarów, eksplozji, kradzieży, chyba że szkoda nastąpiła z przyczyn leżących wyłącznie po stronie PROMYSKAT.
 7. g) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika spowodowane działaniem Użytkownika lub osób którymi się posługuje;
 8. h) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika wynikające z właściwości i wad tkwiących w  przewożonym ładunku lub jego opakowaniu;
 9. i) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika spowodowane nieterminowym przypłynięciem lub odpłynięciem promu albo przyjazdem lub odjazdem pociągu;
 10. j) za stan ładunków wrażliwych na warunki atmosferyczne, składowanych na wolnym powietrzu;
 11. k) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika spowodowane niewłaściwym zasztauowaniem lub zamocowaniem pojazdu Użytkownika lub ładunku na nim posadowionym;
 12. l) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika, których zapobieżenie wymagało specjalistycznej wiedzy lub kontroli technicznej, a taka nie została zlecona przez Użytkownika;
 13. m) za wszelkie skutki spowodowane niedostatecznym lub błędnym podaniem przez Użytkownika danych do rezerwacji;
 14. n) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika spowodowane fizycznymi, chemicznymi i  biologicznymi właściwościami towaru przewożonego przez Użytkownika lub innych uczestników podróży promowej lub kolejowej.
 15. o) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika powstałe wskutek poruszania się pojazdu Użytkownika na promie, w tym wjazdu i wyjazdu jak również za wszelkie szkody na osobach, które korzystają z Usługi;
 16. p) za szkody lub dodatkowe koszty Użytkownika powstałe wskutek jakiegokolwiek w tym przypadkowego zniekształcenia przekazu treści lub danych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie podmiotów zewnętrznych jak np. „czater.pl”.

9.10. PROMYSKAT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki swoich własnych działań i  zaniechań. W szczególności nie są takimi działaniami lub zaniechaniami jakiekolwiek czynności lub ich brak pracowników Operatorów, przedsiębiorstw portowych, funkcjonariuszy służ granicznych, celnych itp. Wysokość odszkodowania za szkodę lub dodatkowe koszty Użytkownika, za które zgodnie z prawem odpowiedzialność ponosi PROMYSKAT w  odniesieniu do każdego pojedynczego  zdarzenia nie może być wyższa niż kwota opłaty za dane Zamówienie Bookingu/Rezerwacji, którego dotyczy reklamacja lub roszczenie.

9.11. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa przewidują inne ograniczenie odpowiedzialności PROMYSKAT wybór zastosowanego ograniczenia należy do PROMYSKAT.

9.12. O ile wskutek jakiegokolwiek działania lub zaniechania osób i zwierząt, dla których Zamówienia Bookingu dokonywał Użytkownik, wobec PROMYSKAT zgłoszone zostaną jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności PROMYSKAT i zaspokoić takie roszczenie, względnie o ile PROMYSKAT poniesie już koszt takiego roszczenia Użytkownik na pierwsze wezwanie zwróci PROMYSKAT równowartość takich kosztów. Zapis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do rozliczania należności celnych lub skarbowych, awarii wspólnej (wskutek uznania PROMYSKAT za frachtującego) oraz wszelkich szkód i roszczeń wynikających ze stanu technicznego lub poruszania się pojazdów, dla których Zamówienia Bookingu dokonywał Użytkownik.

 

 1. Prawa własności intelektualnej oraz pozostałe informacje prawne.

10.1. PROMYSKAT informuje, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Portal wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

10.2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych PROMYSKAT lub znaki towarowe należą do PROMYSKAT lub PROMYSKAT posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

10.3. Opublikowane na stronach internetowych materiały lub informacje handlowe, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10.4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody PROMYSKAT lub innego podmiotu uprawnionego.

10.5. PROMYSKAT zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości PORTALU o dowolnej porze i w dowolnym wymiarze.

10.6 PROMYSKAT zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy w rozumieniu pkt. 2.14 z Użytkownikiem bez podawania przyczyny.

 

 1. Reklamacje

11.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

11.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem adresu pocztowego lub na adres siedziby: SKAT Transport P.S.A. (dawniej „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k.)  ul. Juliusza Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk.

11.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

 1. a) oznaczenie Użytkownika (w tym Jego / Jej imię, nazwisko adres pocztowy, adres email, oraz telefon kontaktowy, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją, jej adres email i  telefon kontaktowy);
 2. b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. c) załączone dokumenty, dotyczące reklamacji

11.4. PROMYSKAT dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 21 dni od ich otrzymania przez PROMYSKAT. O ich rezultacie PROMYSKAT niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

 1. Postanowienia końcowe

12.1. PROMYSKAT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

12.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

12.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

12.4. Umowa jest zawarta zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, które mają zastosowanie do stosunków między PROMYSKAT a  Użytkownikiem i Klientem przed zawarciem Umowy, do jej zawarcia oraz do jej wykonywania. W sprawach spornych właściwym sądem do ich rozpatrzenia będzie Sąd w  Gdańsku w oparciu o polskie przepisy prawa

 

regulamin obowiązuje od dnia 09 stycznia 2019 roku

Twoje rezerwacje Twoje wyceny
Nr dyżurny 24/7
663 500 060