Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PROMYSKAT

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) PROMYSKAT należące do „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k. z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ulicy Juliusza Słowackiego 199, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k. z siedzibą w Gdańsku za pośrednictwem Portalu internetowego PROMYSKAT, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Użytkownik korzystający z Portalu PROMYSKAT, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

2. Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

2.1. PROMYSKAT – Marka handlowa prowadzona przez „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k. z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ulicy Juliusza Słowackiego 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. Gdańska VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000487902, o numerze NIP 585 13 56 886.

2.2. Portal – stworzona przez „Skat Transport sp. z o.o.” sp k. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronie internetowej www.promyskat.pl podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez PROMYSKAT - lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, a w szczególności dokonywania zakupu Usług

2.3. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez „Skat Transport sp. z o.o.” sp k. w ramach Portalu;

2.4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu PROMYSKAT;

2.5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami);

2.6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);

2.7. Kalkulacja – wyliczenie opłaty dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem na podstawie danych podanych przez Użytkownika, niezbędnych w ocenie PROMYSKAT do wyliczenia opłaty,

2.8. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do informowania o usługach lub wizerunku PROMYSKAT, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego, pożądanego przez PROMYSKAT;

2.9. Spedytor promowy – pracownik „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k., upoważniony do przygotowywania ofert na usługi oferowane prze PORTAL, zawierania umów, udzielania informacji na temat Usług świadczonych przez PROMYSKAT;

2.10. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

2.11. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

2.12. Usługi – usługi świadczone przez PROMYSKAT drogą elektroniczną, o których mowa w pkt 3.1.

2.14. Zamówienie Bookingu – umowa zawierana każdorazowo dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem pomiędzy PROMYSKAT a Użytkownikiem.

2.15. Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji;

2.16. Oferta – indywidualna oferta rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem sporządzona przez spedytorów PROMYSKAT i skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika i przeprowadzonej na ich podstawie Kalkulacji;

2.17. Ogólne Warunki – ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźników morskich, śródlądowych, kolejowych, zarządców lub operatorów dróg i mostów udostępnione przez Portal

2.18. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera).

2.19. Wycena – wstępne wyliczenie opłaty dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem na podstawie danych podanych przez Użytkownika, niezbędnych w ocenie PROMYSKAT do wyliczenia opłaty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ostateczna cena za Zamówienie Bookingu może różnić się od Wyceny, w szczególności ze względu na: zmianę kursu waluty obcej wg której wyliczono opłatę, zmianę cenników, BAF lub innych opłat dodatkowych naliczanych przez operatora, w okresie od dokonania Wyceny do momentu faktycznego skorzystania z Usługi;

2.20. System Rezerwacji – aplikacja, zaprojektowana przez PROMYSKAT zamieszczona na Portalu umożliwiająca Użytkownikowi zawarcie umowy Zamówienia Bookingu

 

3. Usługi

3.1. Na podstawie niniejszego Regulaminu PROMYSKAT, w ramach Portalu, świadczy Użytkownikowi, drogą elektroniczną Usługi umożliwiające zawarcie umowy Zamówienia Bookingu, rezerwację wycieczki promowej drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z ofertą i działalnością PROMYSKAT, w tym celu udostępnia:

1) informacje związane z zakresem oferowanych połączeń promowych, obsługiwanych połączeń kolejowych, mostów i tuneli i działalnością PROMYSKAT,

2) aplikację „System Rezerwacji” umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą usług świadczonych przez PROMYSKAT, sporządzoną na podstawie informacji podanych przez Użytkownika oraz złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie Umowy „Zamówienia bookingu” w oparciu o sporządzoną Ofertę. Za pośrednictwem aplikacji „System Rezerwacji” Użytkownik może zawrzeć „Zamówienia bookingu” uwzględniając Ogólne Warunku dostępne w Portalu;

3) aplikację „Chat ze spedytorem promowym” umożliwiającą przekazanie przez Użytkownika do PROMYSKAT zapytania, lub przekazanie informacji;

3.2. Każdy ładunek niebezpieczny (ujęty w przepisach transportu drogą morską IMDG) powinien być sprawdzony przez armatora pod kątem możliwości jego transportu na wybranej relacji promowej. W tym celu należy przesłać kompletne dokumenty DGN (Dangerous Good Load), które weryfikowane są przez armatora. Na podstawie innych deklaracji może dojść do weryfikacji, ale armator ma też prawo jej odmówić tak jak i przyjęcia pojazdu na prom. Pojazd przewożący ładunki niebezpieczne musi być oznakowany odpowiednimi symbolami IMDG.
SKAT TRANSPORT SP. Z O. O. SP. K. nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte (akceptacja / odmowa) przez armatora. Od każdej decyzji armatora, klient na prawo odwołać się do armatora. 

 

4. Aplikacja „System Rezerwacji”

4.1. Aplikacja „System Rezerwacji” umożliwia Użytkownikowi:

1) dokonanie Kalkulacji po wprowadzeniu lub wyborze niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji usługi przeprawy promowej, przejazdu mostem tunelem lub pociągiem,

2) dokonanie Zamówienia Bookingu po wprowadzeniu lub wyborze niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji przeprawy promowej, przejazdu mostem tunelem lub pociągiem.

3) dostęp do archiwum Zamówień bookingu zrealizowanych przez System Rezerwacji

4.2. Użytkownik może rozpocząć oraz zakończyć korzystanie z Systemu Rezerwacji w każdej chwili.

4.3. Użytkownik loguje do Systemu Rezerwacji się za pomocą unikalnego loginu i hasła.

4.4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Systemu Rezerwacji przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4.5. Zamówienie Bookingu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w Ogólnych Warunkach oraz akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia niniejszego Regulaminu.

4.6. Po sporządzeniu „Kalkulacji” Użytkownik ma możliwość dokonania „Zamówienia Bookingu”. W przypadku dokonania „Zamówienia Bookingu” użytkownik traci możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu zamówienia za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Wszelkie zmiany danych Użytkownika będą możliwe wyłącznie za pośrednictwem Spedytora Promowego zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach.

4.7. Wszystkie operacje i dyspozycje zlecone w ramach aplikacji „System Rezerwacji” przy prawidłowym podaniu przez Użytkownika informacji wymaganych przez PROMYSKAT, uważa się za zlecone przez Użytkownika. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z Usługi za pomocą w/w danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. PROMYSKAT zwraca uwagę na konieczność zachowania przez Użytkowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności nie ujawnianie informacji potrzebnych do dostępu do Systemu Rezerwacji oraz nie udostępnianie hasła i loginu o którym mowa w niniejszym Regulaminie .

4.8. W przypadku utraty loginu lub/i hasła o którym mowa w ustępie 5.3 niniejszego Regulaminu Użytkownik utraci dostęp do Systemu Rezerwacji za pośrednictwem Portalu. W takim przypadku wszelkie modyfikacje zapisanych danych będą możliwe jedynie za pośrednictwem Spedytora Promowego.

4.9. Dokonanie jakichkolwiek zmian w dokonanym Zamówieniu Bookingu możliwe jest wyłącznie na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach lub za pośrednictwem Spedytora Promowego.

4.10. Aby odzyskać dostęp do hasła należy skontaktować się ze Spedytorem Promowym 4.11. Pola formularzy aplikacji „System Rezerwacji” niezbędne do świadczenia Usługi zostaną oznaczone jako pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest obligatoryjne (za pomocą symbolu gwiazdki „ * ”).

4.12. Aplikacja „System Rezerwacji” oferuje Użytkownikowi niezbędną pomoc i instrukcje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji. Uruchomienie opcji pomocy następuje w momencie kliknięcia/najechania na znak pomocy "*".

4.13. Ze względów bezpieczeństwa PROMYSKAT zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Użytkownikiem po upływie 30 minut od momentu dokonania przez niego ostatniej czynności.

 

5. Aplikacja „Chat ze spedytorem”

5.1. Aplikacja „Chat ze spedytorem” umożliwia Użytkownikowi kontakt w czasie rzeczywistym z pracownikiem PROMYSKAT za pośrednictwem Portalu.

5.2. Rozpoczęcie rozmowy przez chat oznacza, że Użytkownik zgadza się na utrwalanie przekazywanej informacji poprzez Spedytora Promowego w celu realizacji Usługi lub przedstawieniu Oferty. Spedytor Promowy w celu weryfikacji może prosić niezarejestrowanego użytkownika o przesłanie informacji w inny sposób.

 

6. Formularz „Zapytanie Ofertowe”

6.1. Formularz „Zapytanie ofertowe” umożliwia przekazanie przez Użytkownika do PROMYSKAT zapytania za pośrednictwem Portalu.

6.2. Przesłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesłanie przez PROMYSKAT odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.

 

7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

7.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez PROMYSKAT z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.promyskat.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

7.2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

7.3. Z zastrzeżeniem pkt 8.4. umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony Portalu PROMYSKAT, w ramach których udostępniana jest Usługa.

7.4. Umowa Zamówienie Bookingu” ulega rozwiązaniu w terminie zgodnym z procedurami anulacji poszczególnych przewoźników, zarządców lub operatorów dróg i mostów których połączeniach Użytkownik dokonał rezerwacji, zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami dostępnymi na Portalu 8.5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.promyskat.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

7.5 Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, w szczególności z Usług. Tekst Regulaminu może być wydrukowany oraz zachowany przez Użytkownika.

7.6 PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji Zamówienia Bookingu przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

7.7 W przypadkach gdy klient nie ma przyznanego terminu płatności, po złożeniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje przesłany przez PROMYSKAT na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza aplikacji lub adresu podanego w profilu Użytkownika „Zamówienie bookingu”, e-mail zawierający potwierdzenie złożenia zamówienia, informację o wybranej przez siebie metodzie płatności oraz druki i materiały o charakterze informacyjnym.

 

8. Polityka Prywatności

8.1. Celem PROMYSKAT jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych przez PROMYSKAT w Portalu, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez PROMYSKAT zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

8.2. PROMYSKAT zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika. PROMYSKAT będzie przetwarzał powierzone przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Na warunkach opisanych poniżej PROMYSKAT może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie Umowy Zamówienia Bookingu oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej Umowy Zamówienia Bookingu. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

8.3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Usługa nie zostanie zrealizowana. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezrealizowania Usługi z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

8.4. PROMYSKAT będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje w celu realizacji usługi lub na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z PROMYSKAT.

8.5. Użytkownik korzystający po raz pierwszy z PORTALU jest informowany o korzystaniu przez PORTAL z funkcji cookies i może określić w swojej przeglądarce warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies.

 

9. Odpowiedzialność

9.1. Użytkownik nie może korzystać z Usług anonimowo, gdyż właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, PROMYSKAT ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. PROMYSKAT powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

9.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez PROMYSKAT wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, PROMYSKAT może uniemożliwić dostęp do tych danych. PROMYSKAT nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych PROMYSKAT zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, PROMYSKAT ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

9.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

9.4. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od PROMYSKAT. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od PROMYSKAT, PROMYSKAT ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej.

9.5. PROMYSKAT udostępnia na stronach Portalu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Portalu. PROMYSKAT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z PORTALEM, czyni to na własną odpowiedzialność.

9.6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, PROMYSKAT nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

9.7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub PROMYSKAT, PROMYSKAT ma prawo zablokować dostęp do Portalu na czas określony przez PROMYSKAT. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej.

9.8. PROMYSKAT nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

10. Prawa własności intelektualnej oraz pozostałe informacje prawne.

10.1. PROMYSKAT informuje, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Portal wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

10.2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych PROMYSKAT lub znaki towarowe należą do PROMYSKAT lub PROMYSKAT posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

10.3. Opublikowane na stronach internetowych materiały lub informacje handlowe, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10.4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody PROMYSKAT lub innego podmiotu uprawnionego.

10.5. PROMYSKAT zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości PORTALU o dowolnej porze i w dowolnym wymiarze.

 

11. Reklamacje

11.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

11.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem adresu pocztowego lub na adres siedziby: „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k. ul. Juliusza Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk.

11.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym Jego / Jej imię, nazwisko adres pocztowy, adres email, oraz telefon kontaktowy, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją, jej adres email i telefon kontaktowy);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

c) załączone dokumenty, dotyczące reklamacji

11.4. PROMYSKAT dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 21 dni od ich otrzymania przez PROMYSKAT. O ich rezultacie PROMYSKAT niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

12. Postanowienia końcowe

12.1. PROMYSKAT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

12.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

12.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

12.4. W sprawach spornych właściwym sądem do ich rozpatrzenia będzie Sąd w Gdańsku w oparciu o polskie przepisy prawa.

 

 

 

Twoje rezerwacje Twoje wyceny
Nr dyżurny 24/7
663 500 060